Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn – hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc midazolam như sau

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, Tổ Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc Diacerein như sau

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, Tổ Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc Betahistin như sau

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc Cefazoline 1g có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn và hợp lý trong điều trị, Đơn vị Thông tin thuốc – DLS xin trình bày thông tin thuốc bột uống bù nước và điện giải Mibezisol 2,5 có trong danh mục thuốc năm 2023 của Trung tâm y tế

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc GLICLAZID 80mg có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc Attapulgit có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn -  hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc Theophyllin có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc MIGOMIK

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn và hợp lý, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin thuốc Acarbose 50mg trong danh mục thuốc tại Trung tâm

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc Carbazochrom natri sulfonat có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc TRIMETAZIDIN có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI
Địa chỉ : Trần Văn Sớm, Phường 1, Thị Xã, Giá Rai, Bạc Liêu, Việt Nam

Điện thoại: 0291.3847490 
Cấp cứu: 0291.3847529